English (United Kingdom)Polish (Poland)

O czasopiśmie

Zgodnie z Komunikatem MNiSW w sprawie wykazu czasopism, opublikowanym w dniu 23 grudnia 2015 roku, czasopismo znajduje się na liście B czasopism punktowanych. Za publikację w "Przeglądzie Badań Edukacyjnych" autorzy i autorki otrzymują 13 punktów.

Czasopismo "Przegląd Badań Edukacyjnych" jest indeksowane na liście referencyjnej The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences                       (ERIH PLUS) oraz Index Copernicus International (wskaźnik ICV za rok 2017 wynosi 87.30 punktów).

 

 

"Przegląd Badań Edukacyjnych" jest półrocznikiem, wychodzącym od 2005 roku, w całości poświęconym raportom z badań nad procesami edukacyjnymi. Stanowi naukowe forum wymiany wyników prowadzonych badań i źródło wzorców pracy badawczej. Nastawienie na metodologiczne aspekty działalności badawczej ma do spełnienia dwie funkcje: motywowanie do podejmowania nowych problemów badawczych oraz definiowanie standardów w tej dziedzinie.

Czasopismo składa się z następujących działów:

-   Oryginalne artykuły badawcze

-   Metaanalizy badań edukacyjnych

-   Metody zbierania i analizy danych w badaniach edukacyjnych

-   Wyróżnione teksty młodych badaczy

-   Doniesienia z praktyki edukacyjnej

-   Informacje o autorach i afiliacjach tekstów

-   Zasady przygotowania artykułów do druku

Oryginalne artykuły badawcze

W dziale tym drukujemy oryginalne artykuły, stanowiące raporty z badań nad danym zagadnieniem. Tytuł artykułu powinien zawierać informację o zmiennych poddanych badaniu. W strukturze artykułu należy umieścić część poświęconą podstawom teoretycznym badań, zastosowanym procedurom i metodom oraz analizie i interpretacji wyników badań.

Metaanalizy badań edukacyjnych

Teksty drukowane w tym dziale powinny zawierać wyczerpujący, krytyczny przegląd wyników badań nad danym zagadnieniem wraz z zestawieniami statystycznymi stosowanych procedur oraz uzyskanych efektów (w ilu badaniach ustalono korelacje, w ilu brak korelacji, itd.). Artykuł metaanalityczny powinien dawać syntetyczny obraz danego zagadnienia zarówno od strony teoretycznej, jak i metodologicznej oraz powinien pozwolić zakreślić perspektywy dalszych badań.

Metody zbierania i analizy danych w badaniach edukacyjnych

Dział ten służy do upowszechnienia oryginalnych zweryfikowanych metod zarówno zbierania danych, jak i ich analizowania, w obrębie metodologii ilościowej i jakościowej. Mile widziane są także prezentacje metod adaptowanych.

Wyróżnione teksty młodych badaczy

Pierwszym zadaniem tego działu jest promowanie wyróżniających się pozytywnie projektów badań oraz raportów z badań, napisanych przez początkujących badaczy (przed doktoratem). Drugie zadanie tego działu ma charakter edukacyjny. Chcemy, aby poprzez otwartą – publiczną ocenę zgłaszanych tu tekstów propagować najlepsze reguły pracy badawczej pedagogów. Z tego powodu autor/ka wyróżnionego tekstu, będzie mógł/a go opublikować w tym dziale, jeśli wyrazi zgodę na zamieszczenie pod nim recenzji napisanej przez samodzielnego pracownika nauki – doświadczonego/ną badacza/kę. Recenzja taka wraz z ocenianym tekstem będzie stanowiła źródło informacji zwrotnych, z których skorzysta nie tylko autor/ka, ale także inni badacze/ki.

Doniesienia z praktyki edukacyjnej

W dziale tym prezentujemy komunikaty o nowatorskich projektach funkcjonowania praktyki edukacyjnej, zwłaszcza prezentowane jako wyniki „badań w działaniu” lub badań diagnostycznych i oceniających.

 

„Przegląd Badań Edukacyjnych” wydaje również dodatek – Testy Pracowni Narzędzi Badawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (KNP PAN), w którym publikowane są oryginalne narzędzia badawcze. Do tej pory ukazały się dwa takie dodatki:

1. Podręcznik do Testu Poczucia Skuteczności (TPS) (Mariola Chomczyńska-Rubacha, Krzysztof Rubacha). Podręcznik prezentuje wyniki badań standaryzacyjnych, rekonstruujących proces budowania narzędzia oraz kolejne etapy jego empirycznej weryfikacji. Zawiera także informacje o warunkach, w jakich należy stosować TPS, by zapewnić badaniu wysoki poziom trafności wewnętrznej.

2. Podręcznik do Kwestionariusza Gotowości Przeciwstawiania Się (KGP) (Sławomir Pasikowski). KGP jest narzędziem przeznaczonym do badania indywidualnego oporu wobec społecznych oddziaływań, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu edukacji akademickiej. Podręcznik zawiera opis procesu walidacji i normalizacji, normy stenowe, arkusz kwestionariusza KGP, klucz oraz instrukcje stosowania, w tym dotyczące oceny rzetelności indywidualnego wyniku. Dodatkowo w podręczniku znajduje się przegląd istniejących instrumentów mierzących podobne właściwości indywidualne.

 

Krzysztof Rubacha

 

Wydawcą Przeglądu Badań Edukacyjnych jest Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (link)

Czasopismo posiada również swoją stronę na Akademickiej Platformie Czasopism (link).

ISSN: 1895-4308