English (United Kingdom)Polish (Poland)

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania:

1. Każdy nadesłany artykuł przechodzi w redakcji przez procedurę preselekcji.

2. Do recenzji zostają skierowane artykuły wyłonione w toku preselekcji.

3. Następnie Redaktor Naukowy podejmuje decyzję o wyborze recenzentów. Artykuł jest recenzowany anonimowo przez dwóch niezależnych  recenzentów.

4. Recenzenci przygotowują ocenę w odniesieniu do każdego tekstu za pomocą formularza recenzji. Kryteria konstruowania oceny są następujące:

a)      Zgodność z profilem czasopisma.

b)      Wkład do wiedzy.

c)      Wewnętrzna spójność tekstu.

d)      Ugruntowanie teoretyczne.

e)      Metodologiczna poprawność.

f)       Uwzględnienie literatury przedmiotu.

g)      Formalna i redakcyjna poprawność (stylistyczna, gramatyczna, edycyjna).

h)   Ocena zgodności abstraktu z wymogami redakcyjnymi (abstrakt powinien zawierać: w przypadku artykułu badawczego - problem/pytanie badawcze, metody zbierania i analizy danych, wskazanie próby badawczej, główne wyniki, wnioski; w przypadku innych artykułów - cel/pytanie postawione w artykule, kontekst przedstawionego w artykule zagadnienia (określony w sposób zwięzły), główne wnioski.

5. Każdy recenzent/ka przedstawia uwagi krytyczne i formułuje końcową rekomendację. Możliwe rekomendacje to:

a/    przyjąć do druku w obecnej postaci,

b/    przyjąć do druku bez ponownej recenzji pod warunkiem naniesienia poprawek,

c/    przyjąć do druku pod warunkiem naniesienia poprawek i ponownego przedstawienia do recenzji,

d/    nie przyjąć.

6. Po otrzymaniu recenzji sekretarze redakcji informują autorów/ki o uwagach recenzentów/ek.

7. Ostateczną decyzję co do publikacji danego artykułu podejmuje redaktor naukowa po zapoznaniu się z recenzjami.

8. Alfabetyczna lista recenzentów/ek jest publikowana raz w roku w drugim numerze czasopisma.

 

Obowiązki recenzentów/ek – zob. Zasady etyki publikacji