English (United Kingdom)Polish (Poland)

Zasady przygotowania prac do publikacji w Wydawnictwie UMK

 1. Językiem publikacji jest polski oraz języki kongresowe.
 2. Publikacja powinna być złożona w formie elektronicznej (*.doc lub *.rtf), po wcześniejszej rejestracji na Platformie Czasopism UMK (film instruktażowy rejestracji).
 3. Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4 (30 wierszy na stronie, 60 znaków w wierszu), marginesy: prawy 35 mm, pozostałe - 30 mm, interlinie: 1,5 wiersza, wydrukowane czcionką Times New Roman 12 p.
 4. Rysunki i tabele w zapisie komputerowym powinny być dostosowane do formatu publikacji B5 (maks. wymiary 126 x 189 mm).
 5. Bibliografię należy podać na końcu artykułu, zamieszczając wykaz piśmiennictwa w porządku alfabetycznym, w tekście zaś zaznaczyć nazwisko autora i rok wydania.
 6. W bibliografii należy podać numer identyfikatora cyfrowego publikacji DOI (Digital Object Identifier). Czy pozycja posiada DOI można ustalić na stronie internetowej http://www.crossref.org/guestquery
 7. Do artykułu należy dołączyć:
 • abstrakt (max 300 słów) w języku polskim i angielskim (abstrakt powinien zawierać: w przypadku artykułu badawczego - problem/pytanie badawcze, metody analizy danych, wskazanie próby badawczej, główne wyniki, wnioski; w przypadku innych artykułów - cel/pytanie postawione w artykule, kontekst przedstawionego w artykule zagadnienia (określony w sposób zwięzły), główne wnioski.
 • angielskie tłumaczenie tytułu artykułu
 • pięć haseł kluczowych w języku polskim i angielskim, określających zawartość artykułu
 • bibliografię, sporządzoną w układzie alfabetycznym, według następującego wzoru


Wzór podawania publikacji w bibliografii na końcu tekstu: nazwisko i inicjał imienia autora (rok wydania), tytuł, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, numery stron, np.:

 • Jaworski M. (1997), Język polski. Gramatyka i ortografia. Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej, WSiP, Warszawa.[jeśli jest to publikacja zwarta (książka)]
 • Szulakiewicz W. (2013), Ego-dokumenty i ich znaczenie w badaniach naukowych, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 16, s. 65-84, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2013.006 [jeśli jest to artykuł w czasopiśmie]
 • Wrześniewski K. (2000), Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju chorób somatycznych (rozdz. 57), w: J. Strelau (red.), Psychologia, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.[jeśli jest to publikacja w pracy zbiorowej].

a w tekście:

 • (Jaworski, 1997) lub np.: ,,według badań Kołodzieja (1974)...".

8. Zalecane jest, aby bibliografia obejmowała wyłącznie pozycje cytowane w artykule.
9. Praca powinna być poprawna pod względem ortograficznym, stylistycznym, interpunkcyjnym itp. (poprawki naniesione w pliku).
10. Sposoby wyróżnień w tekście należy ograniczać do niezbędnego minimum: (cudzysłowy – do cytatów, kursywa – do wyrażeń obcojęzycznych, pogrubienia – do podkreśleń własnych).
11. Autor powinien także nadesłać pocztą wypełnioną i podpisaną umowę Wydawnictwa z autorem dzieła zbiorowego oraz oświadczenie o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie pracy.

 

Pliki do pobrania:

umowa z autorem/autorką artykułu, /licence contract

oświadczenie o wkładzie autorów w powstanie pracy