English (United Kingdom)Polish (Poland)

Zasady przygotowania prac do publikacji w Wydawnictwie UMK

 1. Preferujemy teksty w języku angielskim. Autorzy i autorki mogą przesyłać teksty w języku polskim. Po podjęciu decyzji o publikacji artykułu, prosimy o przetłumaczenie tekstu na język angielski. Językami publikacji są również inne języki kongresowe oraz język polski.
 2. Publikacja powinna być złożona w formie elektronicznej (*.doc lub *.rtf), po wcześniejszej rejestracji na Platformie Czasopism UMK (film instruktażowy rejestracji).
 3. Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4 (30 wierszy na stronie, 60 znaków w wierszu), marginesy: prawy 35 mm, pozostałe - 30 mm, interlinie: 1,5 wiersza, wydrukowane czcionką Times New Roman 12 p.
 4. Rysunki i tabele w zapisie komputerowym powinny być dostosowane do formatu publikacji B5 (maks. wymiary 126 x 189 mm).
 5. Bibliografię należy podać na końcu artykułu, zamieszczając wykaz piśmiennictwa w porządku alfabetycznym, w tekście zaś zaznaczyć nazwisko autora i rok wydania.
 6. W bibliografii należy podać numer identyfikatora cyfrowego publikacji DOI (Digital Object Identifier). Czy pozycja posiada DOI można ustalić na stronie internetowej http://www.crossref.org/guestquery
 7. Do artykułu należy dołączyć:
 • abstrakt (max 300 słów) w języku polskim i angielskim (abstrakt powinien zawierać: w przypadku artykułu badawczego - problem/pytanie badawcze, metody analizy danych, wskazanie próby badawczej, główne wyniki, wnioski; w przypadku innych artykułów - cel/pytanie postawione w artykule, kontekst przedstawionego w artykule zagadnienia (określony w sposób zwięzły), główne wnioski.
 • angielskie tłumaczenie tytułu artykułu
 • pięć haseł kluczowych w języku polskim i angielskim, określających zawartość artykułu
 • bibliografię, sporządzoną w układzie alfabetycznym, według następującego wzoru

Czasopismo stosuje zapis bibliograficzny APA (American Psychological Association).

 

Wzór podawania publikacji w bibliografii dla tekstów polsko- i anglojęzycznych:

 

 • Publikacja zwarta (książka)

Nazwisko, Inicjał imienia autora (rok wydania). Tytuł. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa. Numer DOI, np.:

 

Przykłady:

Jaworsk,i M. (1997). Język polski. Gramatyka i ortografia. Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. [publikacja polskojęzyczna]

Kornhaber, M.L., Fierros, E.G., Veenema, S.A. (2004). Multiple Intelligences: Best Ideas from Research and Practice. Boston: Pearson. [publikacja anglojęzyczna]

 

 • Artykuł w czasopiśmie

Nazwisko, Inicjał imienia autora  (rok wydania).  Tytuł  artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika(nr zeszytu), strona początku–strona końca.

 

Przykłady:

Szulakiewicz, W. (2013). Ego-dokumenty i ich znaczenie w badaniach naukowych, Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 1(16), s. 65-84, DOI:

http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2013.006. [publikacja polskojęzyczna]

Brylinsky, J. A., & Moore, J. C. (1994). The Identification of Body Build Stereotypes in Young Children. Journal of Research in Personality, 28(2), 170-181 [publikacja anglojęzyczna]

 

 • Publikacja w pracy zbiorowej

Nazwisko, Inicjał imienia autora (rok wydania). Tytuł rozdziału. W: Inicjał imienia autora Nazwisko, (red.), Tytuł książki (s. strona początku–strona końca rozdziału). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

 

Przykłady:

Sławecki, B. (2012). Znaczenie pardygmatów w badaniach jakościowych, W: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie (s. 57-87) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [publikacja polskojęzyczna]

Kuhn, D. (2006), What Develops and How?, W: Schaler J.A. (red.), Howard Gardner under Fire (s. 33-38). Illinois: Open Court. [publikacja anglojęzyczna]

 

 • Cytowanie w tekście

(Nazwisko, rok wydania, s. cytatu)

„Cytat” (Jaworski, 1997, s. 10) lub np.: według badań Kołodzieja (1974, s. 72).8. Zalecane jest, aby bibliografia obejmowała wyłącznie pozycje cytowane w artykule.
9. Praca powinna być poprawna pod względem ortograficznym, stylistycznym, interpunkcyjnym itp. (poprawki naniesione w pliku).
10. Sposoby wyróżnień w tekście należy ograniczać do niezbędnego minimum: (cudzysłowy – do cytatów, kursywa – do wyrażeń obcojęzycznych, pogrubienia – do podkreśleń własnych).